صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۸۶

خوش وقت رهروی که درین باغ چون نسیم

بی اختیار آمد و بی اختیار رفت