صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۶۹

منت خشک است بار خاطر آزادگان

با وجود پل مرا از آب می‌باید گذشت