صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۴۲

عدم ز قرب جوار وجود زندان است

وگرنه کیست که از زندگی پشیمان نیست