صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۴۰

در دوزخم بیفکن و نام گنه مبر

آتش به گرمی عرق انفعال نیست