صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۱۲

دلبستگی است مادر هر ماتمی که هست

می‌زاید از تعلق ما هر غمی که هست