صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۰۷

از می، خمار آن لب میگون ز دل نرفت

داغ شراب را نتواند شراب شست