صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۰۲

حیرت مرا ز همسفران پیشتر فکند

پای به خواب رفته درین ره روانترست