صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۹۵

غمنامهٔ حیات مرا نیست پشت و روی

بیداریم به خواب پریشان برابرست