صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۹۳

جهان به مجلس مستان بی خرد ماند

که در شکنجه بود هر کسی که هشیارست