صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۹۰

ترک عادت، همه گر زهر بود، دشوارست

روز آزادی طفلان به معلم بارست