صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۷۸

نیست در عالم ایجاد به جز تیغ زبان

بیگناهی که سزاوار به حبس ابدست !