صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۶۳

دل سودازده را راحت و آزار یکی است

خانه پردود چو شد، روز و شب تار یکی است