صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۵۶

در گوشه فقس مگر از دل برآورم

این خارهاکه در دلم از آشیانه است