صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۵۴

غفلت نگشت مانع تعجیل، عمر را

در خواب نیز قافله ما روانه است