صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۲۳

غفلت پیریم از عهد جوانی بیش است

خواب ایام بهارم به خزان افتاده است