صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۹۳

غربت مپسندید که افتید به زندان

بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است