صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۲

روشن شود از ریختن اشک، دل ما

ابریم که روشنگر ما در جگر ماست