صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۰

یک نقطه انتخاب نکرده است هیچ کس

خال بیاض گردن او انتخاب ماست