صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۴۳

مرا که خرمن گل در کنار می‌باید

ازین چه سود که دیوار گلستان پیداست ؟