صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۳۳

دخل جهان سفله نگردد به خرج کم

چندان که می‌برند به خاک، آرزو به جاست