صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۲۸

از مردمِ دنیا، طمعِ هوش، مَدارید

بیداری این طایفه خمیازهٔ خواب است