صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۲۳

همین نه خانهٔ ما در گذار سیلاب است

بنای زندگی خضر نیز بر آب است