صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۹۴

نمی‌بود این‌قَدَر خوابِ غرورِ دِل‌بَران، سنگین

اگر می‌داشت آوازی، شکستِ شیشه‌ی دل‌ها