صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۹۰

به یک کرشمه که در کار آسمان کردی

هنوز می‌پرد از شوق، چشم کوکب‌ها