صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۸۸

دولت بیدار اگر یک چند بی‌خوابی کشید

کرد در ایام بخت ما، قضای خواب‌ها