صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۲۶

شد جهان در چشم من از رفتن جانان سیاه

برد با خود میهمان من چراغ خانه را