صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۲۱

شبنم ز باغبان نکشد منت وصال

معشوق در کنار بود پاک دیده را