صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۹۳

همین است پیغام گلهای رعنا

که یک کاسه کن نوبهار و خزان را