صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۷۷

کو عشق تا به هم شکند هستی مرا

ظاهر کند به عالمیان پستی مرا