صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۲

فنای من به نسیم بهانه‌ای بندست

به خاک با سر ناخن نوشته‌اند مرا