صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۰

سبک از عقل به یک رطل گران کرد مرا

صحبت پیر خرابات جوان کرد مرا