صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۵

جنون به بادیه پرورده چون سراب مرا

سواد شهر بود آیهٔ عذاب مرا