صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۲

یک ره ای آتش به فریاد سپند من برس

در گره تا چند بندم ناله و فریاد را؟