سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۷۲

شمع کز حد به در بیفروزی

بیم باشد که خانمان سوزی