سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۶۱

هر که با من بدست و با تو نکو

دل منه بر وفای صحبت او