سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۳۳

شادمانی مکن که دشمن مرد

تو هم از مرگ جان نخواهی برد