سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۲۷

بشنو که من نصیحت پیران شنیده‌ام

پیش از تو خلق بوده و بعد از تو بوده‌اند