سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۲۵

گر ز هفت آسمان گزند آید

راست بر عضو مستمند آید