سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۲۴

نیافرید خدایت به خلق حاجتمند

به شکر نعمت حق در به روی خلق مبند