سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۲۲

سلطان که به منزل گدایان آید

گر بر سر بوریا نشیند شاید