سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۲۱

غریب شهر کسان تا نبوده باشد مرد

ازو درست نیاید غم غریبان خورد