سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۱۷

چه کندمالک مختار که فرمان ندهد

چه کند بنده که سر بر خط فرمان ننهد