سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۷

رفتن چو ضرورتست و منزل بگذاشت

من خود ننهم دلی که بر باید داشت