ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکندهٔ نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » تکه ۶۱

تنگ دلی نی و دل تنگ نی

تنگدلان را بر ما رنگ نی