ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکندهٔ نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » تکه ۳۱

مرا تو راحت جانی معاینه نه خبر

کرا معاینه آمد خبر چه سود کند