مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵۱

ای ظلمت شب مانع خورشید مشو

ای ابر حجاب روز امید مشو

ای مدت یک ساعتهٔ لذت جسم

اصل الم حاصل جاوید مشو