مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۲۴

از ثور فلک شیر وفا میدوشم

هرچند که از پنجهٔ او بخروشم

هرچند که دوش حلقه بد در گوشم

امشب به خدا که بهتر است از دوشم