مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۷۰

نی چارهٔ آنکه با تو باشم همراز

نی زهرهٔ آنکه بی‌تو پردازم راز

کارم ز تو البته نمیگردد ساز

کار من بیچاره حدیثی است دراز