مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷۶

بخشای بر آن بنده که خوابش نبود

بخشای بر آن تشنه که آبش نبود

بخشای که هر کاو نکند بخشایش

در پیش خدا هیچ ثوابش نبود