مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴۵

ای از قدمت خاک زمین خرم و شاد

شد حامله از شادی و صد غنچه بزاد

زین غلغله‌ای فتاد در انجم و چرخ

در غلغله چشم ماه بر نجم فتاد